prawo celne

Prawo celne jest bardzo skomplikowane, ale jednocześnie bardzo ważne dla gospodarki kraju. Prawo celne reguluje bowiem wszystkie zasady dotyczące sposobu oraz trybu zarówno przywożenia towarów jak i ich wywożenia z obszaru celnego.

Prawo celne reguluje zasady wywozu i przywozu towarów, a także reguluje prawa oraz obowiązki wszystkich tych osób, które z racji wykonywanego zawodu oraz działalności gospodarczej, podlegają organom celnym.

Kodeks celny w naszym kraju zmieniał się wiele razy. Najważniejsza i najbardziej widoczna jego zmiana miała miejsce po 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej. W tym czasie  Kodeks celny, który obowiązał  wygasł, podobnie zresztą jak wiele innych dokumentów z nim związanych, np. rozporządzenia wykonawcze. W ich miejsce weszło prawo wspólnotowe, które obowiązuje do dnia dzisiejszego. Wszystkie zagadnienia celne, zostały w dwóch najważniejszych dokumentach, które obowiązują w całej wspólnocie: Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Jednak, każdy z krajów wspólnoty, posiada również swoje odrębne przepisy, które uzupełniają wspólnotowe akty prawne. W Polsce obowiązują regulacje, które zostały zawarte w ustawie z 19 marca 2004 roku.

Prawo celne skupia w sobie całą wiedze z zakresu odpraw celnych towarów, zgłoszeń celnych, procedur celnych, a także służby celnej.  To właśnie służba celna stoi na straży przestrzegania prawa celnego oraz sprawowania kontroli obrotu towarowego zagranicą. Ponadto, służba celna odpowiada również za  pobór należności celnych oraz zajmuje się zwalczaniem przemytu. Prawo celne http://rusak.pl/customs-compliance dokładnie określa również  wszelkie opłaty i nie jest to jedynie cło, ale też akcyzy oraz podatki naliczane od towarów oraz od usług.

Prawo celne w Polsce jest bardzo rygorystycznie przestrzegane. Jest ono regulowane, jak już zostało wspomniane, przez dwie główne podstawy prawne:

- Ustawę z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.),
– Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. – Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z późn. zm.).

Przedsiębiorcom, którzy często mają do czynienia z prawem celnym, trudność może sprawiać  naprawdę wiele kwestii. Jedną z najbardziej trudnych jest na pewno ta związana z taryfą celną i z klasyfikacją towarów. Jeżeli jest to wykonane w sposób nieodpowiednie, nałożone odsetki od urzędu skarbowego mogą być bardzo dotkliwym ciosem dla firmy. Między innymi dlatego, tak wiele osób decyduje się  na fachową pomoc prawna w tym zakresie.